Katas

Katas de Muso Jikiden Eishin Ryu – Komei Juku

 

Kata

Shoden Seiza
Chuden Tatehiza
Okuden Tachi
Okuden Suwari
1 1. Mae 12. Yokogumo 22. Yukizure 33. Kasumi
2 2. Migi 13. Toraisoku 23. Tsuretachi 34. Sunegakoi
3 3. Hidari 14. Inazuma 24. Somakuri 35. Tozume
4 4. Ushiro 15. Ukigumo 25. Sodome 36. Towaki
5 5. Yaegaki 16. Oroshi 26. Shinobu 37. Shihogiri
6 6. Ukenagashi 17. Iwanami 27. Yukichigai 38. Tanashita
7 7. Kaishaku 18. Urokogaeshi 28. Sodesurigaeshi 39. Ryozume
8 8. Tsukekomi 19. Namigaeshi 29. Moniri 40. Torabashiri
9 9. Tsukikage 20. Takiotoshi 30. Kabezoi
10 10. Oikaze 21. Makko 31. Ukenagashi
11 11. Nukiuchi 32. Itomagoi

 

 

 

Toryu-Bangai

Katachi (Kumitachi)

Kata

Gohon Me no Kata
Sanbon Me no Kata
Nanhon Me no Kata
Tsume-Iai
1 41. Mae 46. Hayanami 49. Deai 56. Hasso
2 42. Aranami 47. Raiden 50. Kobushidori 57. Kobushidori
3 43. Kesaguruma 48. Jinrai 51. Zetsumioken 58. Iwanami
4 44. Takiguruma 52. Dokumioken 59. Yaegaki
5 45. Tatsumaki 53. Tsubadome 60. Urokogaeshi
6 54. Ukenagashi 61. Kuraiyurumi
7 55. Mappo 62. Tsubamegaeshi
8 63. Gansekiotoshi
9 64. Suigetsuto
10 65. Kasumiken
11 66. Uchikomi